Halmstad

Svar till oroliga kunder.

Sedan 2004 kan man ansöka om att använda den sotare man själv önskar. Kommunen påverkar våra kunder att välja deras sotare från Gösab från Göteborg.

Vill du behåll din vanliga sotare som arbetar, bor och betalar skatt i Halmstad då slänger du brevet du fått.

Skicka inte in brevet för då väljer du bort oss. 

 

Se bilaga ” Kommunens utskick

Det enkla svaret på vad du skall göra med det brevet du fått av kommunen är, släng det. Kommunen vill att du går tillbaka till deras ”Göteborgssotare” därför har de skickat brevet, mitt råd är att slänga det om du vill behålla Halmstads Sotningsväsende som din sotare.

Vi kämpar hårt för att överleva och behålla våra medarbetare Jörgen, Bengt, Tony, Roger, Bengt Åke, vi har i dagsläget glädjande nog ca 7500 kunder som ansökt om dispens  att  använda sotare från Halmstads Sotningsväsende.

Det kommunen skriver i  brevet är alla redan informerade om, både i själva ansökan, se bilaga Annan-behorig-sotare-HSTD och bilaga annan sotare 5, därför är det uppenbart onödigt att skicka ut informationen en gång till.  Att därutöver skicka med en bilaga till fastighetsägarna om att dra tillbaka sin dispens är inte  förenligt med det uppdrag tjänstemännen har, se sidan 2 bilaga Kommunens utskick  

Flera punkter Kommunen framför är tveksamma om det överhuvudtaget hör hemma på en dispensansökan, se skillnaden på R-västs ansökan, bilaga Ansökan om annan sotare R-VÄST, samt läs bilaga MSBFS 2014-6, sidan 12.

MSBFS är själva föreskriften till lagen, det är den som styr vad en kommun kan kräva när man anlitar annan sotare. Läser man där ser man att fastighetsägarens ansvar inte skiljer sig särskilt mycket oavsett om man har kommunens sotare eller anlitar annan sotare. 

När någon söker dispens skall Räddningstjänstens försäkra sig om att fastighetsägaren eller annan sotare kan utföra sotningen på ett ”ur brandskyddssynpunkt säkert sätt”, inget mer. Det ingår inte i deras arbetet att skicka dokument där man erbjuder er att återkalla  dispensen.

I förarbetena till Lagen om skydd mot olyckor står det att syftet med att tillåta en fastighetsägare att sota eller att låta annan behörig än kommunens sotare utföra sotning är att man vill bryta monopolet och öppna för konkurrens.

Vi har sedan länge haft konkurrens i Halmstad av Eldsbergasotaren och då har kommunen mig veterligen, aldrig skickat ut denna typen av brev till deras kunder. 

Här kommer mitt svar på samtliga punkter som kommunen skriver till dem som sökt dispens

  1. Du har tagit över ansvaret för att sotningen skall utföras i rätt tid och med de intervall som är beslutade av Halmstads kommun

Det ansvaret skiljer sig inte ifrån det ansvar du har enligt lagen om skydd mot olyckor enlig 2: a kap 2§ (2003:778) Den enskilde har det primära ansvaret för sitt eget brandskydd. Nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand eller hindra och begränsa skador efter brand. Fastighetsägare bör anmäla sådana förändringar som kan föranleda ändring av sotning eller kontrollfrister. Läs MSBFS 2014-6 sidan 8.

Vad betyder då detta? Jo att du som fastighetsägare är ansvarig över dina eldstäders funktion, skick, hur du eldar samt att lämna tillträde, informera den som skall sota om förändringar oavsett om du har egen sotare eller använder kommunen. 

Vi som sköter sotningen åt dig skall se till att utföra den korrekt och i rätt tid oavsett vilken uppdragsgivare vi har. 

  1. Du är själv ansvarig att sotningen sker på rätt sätt och att din eldstad är brandsäker

Ansvaret att din eldstad är brandsäker ligger på dig oavsett om du använder kommunens sotare eller oss.

  1. Att tillståndet för dispensen endast gäller den eldstad och fastighet du ansökt för är ju självklar.
  2. Den taxa som gäller för kommunen gäller inte för oss , vi kommer att följa den kommunala taxan.
  3. De genomförda sotningarna skall vara dokumenterade, det är bara att spara fakturorna och visa vid brandskyddskontrollen, blir det några problem, kontakta oss då skickar vi kopior från samma kontrollbok som vi har idag och som är godkänd av kommunen.
  4. Den kommunala Brandskyddskontrollen får vi tyvärr inte längre utföra efter att kontraktet går ut 2018-12-31

Halmstads Sotningsväsende har utfört sotning i Halmstad sedan 1957. Vi har flera medarbetare med över 30 år som sotare i kommunen, de är våra medarbetare och tänker fortsätta vara det. Några andra lokala sotare finns det inte.

Mvh Dick Hålldén, sotare Halmstad

KONTAKTA OSS

Ring eller maila oss!

Telefon:

035-210297

kl. 7-15, Lunch 12-13

halmstad@sotare.com

Adress: Industrivägen 17
302 41 Halmstad
Via mail kan ni lämna meddelande, men inte boka om tider, läs om orsaken under fliken boka om tid